Contingut

 

OBJECTE DE LES CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Les presents Condicions d'ús (en endavant les "Condicions") tenen per objecte regular l'ús de la joieria en línia polseracatalana.cat (en endavant "PolseraCatalana.cat"), de la qual és titular l'empresa Pere Rué Peralta (en endavant "L'Empresa"), amb CIF 40856441T i domicili social al c / Magdalena 32, Baixos de Lleida.

 PolseraCatalana.cat ha estat concebuda, dissenyada i desenvolupada pel joier artesà Pere Rué Peralta per donar a conèixer i permetre l'accés a la informació que conté, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions així com per permetre l'accés a altres pàgines amb les que puguem tenir relacions de qualsevol índole.

 El mer ús de la Web atribueix a qui faci ús d'ella la condició d'usuari (en endavant "Usuari"), qui declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció totes i cadascuna de les Condicions exposades.

 A través de PolseraCatalana.cat es facilita a qualsevol usuari l'accés als continguts, serveis i altra informació concernent a l'objecte social de l'empresa. Aquestes condicions constitueixen íntegrament el convingut entre l'empresa i els usuaris referent a les transaccions de compravenda "Online".

 L'Empresa podrà modificar unilateralment les presents Condicions sense necessitat de previ avís.Igualment podrà modificar o eliminar qualsevol contingut d'PolseraCatalana.cat sense necessitat de previ avís. La modificació de les Condicions per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

Tornar a l'Índex...

 USUARIS

Condicions d'Accés i Ús

L'accés a PolseraCatalana.cat és gratuït per a qualsevol usuari.

La llei i els principis de bona fe i ús lícit per part de l'Usuari, prevalen sobre aquestes Condicions. Es prohibeix expressa i taxativament qualsevol tipus d'actuació que pogués anar en detriment o perjudici de PolseraCatalana.cat o de tercers.

PolseraCatalana.cat no exigeix ​​la subscripció ni la creació d'un compte d'usuari per navegar, però si per comprar per tal de oferir al usuari utilitzar el servei del seu "Històric de comandes".

Aquests usuaris (en endavant "Usuaris Registrats") tindran accés a un menú privat i protegit.

L'Empresa respecta la privacitat dels Usuaris Registrat i no ven, lloga ni cedeix les dades.

Consulti la nostra Política de Privacitat per a més informació.

Usuaris Registrats

Els Usuaris Registrats es comprometen a seleccionar, usar i conservar el seu nom d'usuari i contrasenya (d'ara endavant i de manera conjunta les "Claus d'Accés") de conformitat amb el que estableixen les clàusules següents.
Claus d'Accés
 
L'Usuari tindrà l'opció d'escollir i indicar les seves pròpies Claus d'Accés. L'Usuari no podrà triar com Nom d'Usuari paraules, expressions o conjunts gràfico-denominatius malsonants, injuriosos, coincidents amb marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per a la utilització no estigui autoritzat i, en general, contraris a la llei, moral i ordre públic.

L'assignació de les Claus d'Accés es produeix de manera automàtica, sent l'únic criteri emprat a aquest efecte, la inexistència d'unes Claus d'Accés prèvies que fossin idèntiques a les seleccionades per l'Usuari.

Ús i Custòdia

L'Usuari es compromet a fer un ús lícit i diligent de les seves Claus d'Accés, així com a no posar-les a disposició de tercers.

L'Usuari es compromet a comunicar fefaentment a PolseraCatalana.cat com més aviat la pèrdua o robatori de les seves Claus d'Accés així com qualsevol risc d'accés a les mateixes per un tercer.

Les Claus d'Accés solament podran ser utilitzades pels Usuaris a les quals se'ls hagi assignat. PolseraCatalana.cat queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui reportar pels danys i perjudicis causats o soferts per l'ús fraudulent o falta de diligència en la guarda i custòdia de les Claus d'Accés, perduda o ús contravenint el disposat en aquestes Condicions Generals.

Tornar a l'Índex...


ÚS DEL WEB

L'Usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent, honrat i correcte de quanta informació o contingut tingui accés bé a través de PolseraCatalana.cat o de tercers prèviament proporcionada per PolseraCatalana.cat i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent.

L'Usuari s'haurà d'abstenir d'obtenir, salvo per a ús personal, informació (s'entén per informació qualsevol missatge, arxius de so, fotografies, dibuixos, programari i en general qualsevol classe o tipus d'arxiu informàtic, gràfic etc.) Que sigui propietat de l'Empresa.
Igualment l'Usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar, alterar el propi Portal així com no introduir, ni difondre els denominats "virus informàtics" que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del Portal. El compromís adquirit s'ha de regir sobre la utilització continguts de conformitat amb el que disposa la llei, moral i ordre públic; no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de l'empresa o persona per aquest delegada.

Referent a això, PolseraCatalana.cat s'exonera de qualsevol tipus de fallada o virus informàtic introduït per tercers.

Finalment, l'usuari es compromet a complir tots els requisits amatents en relació als drets de propietat intel·lectual, industrial i altra anàlegs.


Tornar a l'Índex...


CONTINGUTS DE POLSERACATALANA.CAT

L'objectiu d'PolseraCatalana.cat és proporcionar un servei d'informació i distribució de productes i serveis.

La base de dades de productes, propietat de PolseraCatalana.cat, conté tota la informació necessària que el client pogués necessitar així com una actualització constant dels preus, descripcions tècniques, etc ...

La informació proporcionada no haurà de ser considerada en cap moment ni completa ni exhaustiva a causa de la variada gamma de productes existents en el sector. PolseraCatalana.cat, per la seva banda, tractarà en la mesura de les seves possibilitats d'actualitzar constantment els preus dels productes mitjançant una comunicació constant amb proveïdors i fabricants.

PolseraCatalana.cat manifesta que el producte ofert se sol correspondre amb la fotografia i descripció tècnica del mateix. No obstant queda exonerada de responsabilitat per a aquells supòsits en què per errors tècnics o humans hagués equivocacions o variacions entre la fotografia, la descripció tècnica i el preu. Igualment es posa de manifest que les fotografies tenen un caràcter orientatiu, podent existir variacions en el que al seu aspecte físic respecta però sense menyscabar la integritat i prestacions del producte sol·licitat. Moltes de les fotografies s'amplien per mostrar detalls de la joia, en aquests casos oferim a la mateixa pàgina informació detallada en format PDF sobre la mida real en mil·límetres dels diamants que componen la joia. En algunes aliances el nombre de diamants pot variar en funció de la talla de l'anell per guardar una proporció i equilibri, el que no varia en cap cas és el quilataje ofert, que es distribuirà de manera uniforme entre els diamants que componen la joia.

PolseraCatalana.cat s'exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través del seu portal ni respondrà de l'ús que l'Usuari faci d'aquesta informació.

Tornar a l'Índex...

COMPRES ONLINE

En base a la seva política comercial, PolseraCatalana.cat podrà realitzar variacions finals del preu ja sigui per fidelització, per adquisició de productes de certa entitat o rellevància així com uns altres que pugui estipular PolseraCatalana.cat en el seu degut moment. No obstant això, serà PolseraCatalana.cat qui lliure i voluntàriament ofereixi aquests descomptes i / o rebaixes, a qui estimi oportú, no podent ser exigits ni sol·licitats en cap moment pel client.

El preu que apareix indicat en tot moment al costat de cada producte inclou l'IVA, però no les despeses de manipulació i ports.

PolseraCatalana.cat es reserva el dret a modificar unilateralment els preus dels productes sense necessitat de previ avís. Igualment PolseraCatalana.cat podrà premiar als seus clients amb descomptes per pagament o pagament en metàl·lic. Aquest descompte o rebaixa serà realitzat per PolseraCatalana.cat lliure i voluntàriament a la seva sola discreció.

Els descomptes addicionals i regals promocionals per quantitat o volum de comanda seran exclusivament els recollits per PolseraCatalana.cat en la seva oferta i tindran validesa fins l'expiració del període assenyalat o l'esgotament del seu stock.

Per realitzar una compra online l'usuari haurà de completar una comanda i procedir al pagament del mateix per qualsevol de les possibilitats de forma de pagament de què disposi en aquell moment PolseraCatalana.cat.

Al realitzar la comanda d'una polsera l'usuari elegirà la mesura, aquesta mesura equivaldrà a la mida que marca el mesurador de canells, disponible en totes les planes de producte i degudament informat. Per això PolseraCatalana.cat no es fa responsable de la correcta elecció de la mida.

Si hi ha hagut un error per part del client i es desitja un canvi de mida, el client haurà de costejar els ports de l'enviament o acudir als establiments físics de Rué Peralta Joiers a Lleida (c Magdalane 32), Alfarràs (Av. Catalunya 29) o en alguna de les fires que asistim durant el cap de setmana. Si aquest canvi es realitza en 15 dies hàbils desde l'entrega de la comanda PolseraCatalana.cat realitzara les tasques de canvi de mesura gratuitament, sempre que la polsera no hagi estat estrenada ni portada.

El termini de lliurament dependrà dels productes i de la província a la qual s'efectuï l'enviament, i en qualsevol cas comença a comptar des que PolseraCatalana.cat rep l'import total de la comanda.

PolseraCatalana.cat realitzarà els seus més encarits esforços amb la finalitat d'efectuar els lliuraments en la data prevista, oferta o confirmada. No obstant això, no adquirirà responsabilitat alguna per fallades en el compliment d'aquestes dates sempre que sigui per causes alienes a PolseraCatalana.cat.

En cas que per causes alienes a la voluntat de PolseraCatalana.cat no estigui disponible el producte sol·licitat en la seva comanda, li oferirem la substitució del producte sol·licitat per un altre del mateix preu i semblant qualitat, sense perjudici del seu dret a cancel·lar la comanda i sol·licitar la devolució de les quantitats satisfetes.

Si el retard en el lliurament és imputable a PolseraCatalana.cat i supera els 7 dies, es procedirà, prèvia petició escrita del client, a la devolució íntegra de l'import prepagat per la mercaderia el lliurament s'ha retardat. Així mateix, PolseraCatalana.cat no resultarà responsable per cap lucre cessant o dany emergent, directe o indirecte, i la seva responsabilitat màxima en qualsevol cas serà el valor de la mercaderia.

En cas de cancel·lació de la comanda, el client haurà d'abonar les despeses d'enviament.

Un cop comprovat el pagament s'iniciarà per part de PolseraCatalana.cat la tramitació de la comanda. Per les comandes amb l'opció de pagament de transferència bancària no seran enviades fins que la transferència es vegi reflexada en el compte corrent o el client enviï un comprovant de la transferencia a la correu comandes@polseracatalana.cat.

 

PolseraCatalana.cat garanteix el preu de cada comanda durant cinc dies hàbils des de la data d'emissió. Si l'import íntegre de la comanda no ha estat satisfet dins aquest termini el preu de la comanda podrà veure modificat i la comanda podrà ser anul·lat.

PolseraCatalana.cat emetrà un tiquet de caixa per les comandes inferiors a 100€, per aquelles que superin aquest import el client es podrà descarregar una factura que trobarà en el seu historial de comandes.

PolseraCatalana.cat procurarà lliurar els productes de manera idèntica a com apareixen recollits a la web. No obstant això, els seus proveïdors poden variar en ocasions certes característiques o quantitats ofertes en un lot sense previ avís. PolseraCatalana.cat podrà així mateix variar aquestes de manera no substancial, sense incórrer per això en cap tipus de responsabilitat.

Al lliurament de la mercaderia, l'Usuari haurà de signar l'albarà de lliurament donant la seva conformitat al lliurament efectuat. La conformitat de l'Usuari en l'albarà de lliurament implica la renúncia a qualsevol tipus de reclamació o denúncia respecte a la mercaderia demanada i rebuda.

La mercaderia viatja fins la seva destinació assegurada a tot risc per PolseraCatalana.cat, sent el cost de dita assegurança assumit íntegrament per PolseraCatalana.cat.

Tant per fer efectiu l'assegurança com per a esmenar qualsevol error en el lliurament, és condició indispensable que es faci constar en l'apartat d'observacions del document de lliurament del transportista, qualsevol incidència respecte a la mercaderia rebuda o el seu embalatge. També és imprescindible que es comuniqui a PolseraCatalana.cat aquesta incidència en el termini màxim de 24 hores.
Si no es compleixen aquestes condicions, PolseraCatalana.cat no assumirà cap responsabilitat sobre aquesta mercaderia.

Tornar a l'Índex...

RESERVES ONLINE

Al comprar un producte en reserva acceptes les condicions indicades en la pàgina del producte. Per tant Tant el temps de fabricació com el temps d'enviament quedarà alterat.

GARANTIES DE POLSERACATALANA.CAT

Les garanties dels productes són les establertes pels proveïdors, sent ells en tot cas qui respondrien de les possibles fallades o defectes dels productes subministrats, així com de les possibles conseqüències dels mateixos. El client queda obligat pels termes i condicions especificats en les garanties dels proveïdors dels productes objecte de la compra a través d'PolseraCatalana.cat. La garantia s'aplica sempre que el producte sigui utilitzat sota les condicions normals d'ús determinades pels proveïdors. PolseraCatalana.cat no està obligat a indemnitzar l'usuari o a tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant, danys que provinguin d'un deteriorament o pèrdues del producte.

PolseraCatalana.cat no respondrà en cap concepte de les possibles fallades o defectes que poguessin tenir els productes proporcionats. Serà el propi proveïdor qui amb la seva garantia respondrà dels possibles desperfectes que el producte albergués.

PolseraCatalana.cat podrà unilateralment a la seva sola discreció accedir a facilitar els tràmits envers el proveïdor.

Els productes queden fora de garantia pels següents motius:

 • Si han rebut, una vegada lliurats al client, alguna deterioració per fets externs o accidents.
 • No entren en garantia els productes no subministrats per PolseraCatalana.cat que s'afegeixin als subministrats per PolseraCatalana.cat.
 • Si escau, si les condicions generals imposades per un fabricant per a un producte així ho indiquessin.

Tornar a l'Índex...

DRETS I OBLIGACIONS DE POLSERACATALANA.CAT

PolseraCatalana.cat respondrà única i exclusivament dels serveis que presti per ella mateixa i dels continguts directament originats pel propi Portal i identificat amb el seu corresponent copyright.

PolseraCatalana.cat es compromet a l'adopció dels mitjans i mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privacitat en la comunicacions. No respondrà quan adoptades les pertinents mesures de seguretat, aquestes fossin vulnerades per agents externs.
PolseraCatalana.cat no serà responsable ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus, que tingui l'origen en l'Usuari o terceres persones o entitats i que tinguin accés, transmetin, comuniquin, tractin, exhibeixin o embenen aquesta informació a PolseraCatalana.cat.

PolseraCatalana.cat es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l'Usuari, sempre que sigui necessari per efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei. Igualment podrà modificar les condicions d'accés io concreta ubicació del contingut integrant del Portal, així com impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l'accés als serveis als Usuaris quan aquests no fessin un ús lícit, honrat i diligent dels serveis prestats al Portal. En la mateixa línia podrà retirar, bloquejar o restringir l'ús dels continguts introduïts per terceres persones que fossin il·lícits, racistes delictius, d'apologia de terrorisme, violació de drets humans, difamatoris, pornogràfics, constitutius d'estafa o de qualsevol altra manera que infringeixin les lleis o normatives aplicables bé siguin nacionals com internacionals.

PolseraCatalana.cat no assegura la disponibilitat i continuïtat permanent del Portal a causa de interrupcions, fallades etc. així com tampoc respondrà dels danys i perjudicis que pugui causar als Usuaris pels virus informàtics o agents externs que terceres persones puguin dipositar en el Portal o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.

El Portal posa a disposició dels Usuaris certes eines tals com, botons, banners, links o enllaços que permetin a l'Usuari accedir a altres pàgines relacionades amb l'objecte social del Portal o altres diferents. La instal·lació d'aquestes eines tenen com fi última proporcionar i facilitar la navegació a l'Usuari, no sent responsable PolseraCatalana.cat de les pàgines externes a les quals accedeixi l'Usuari a través de la nostra, en el que al Dret a l'Honor pugui afectar. Per tot això serà l'Usuari qui sota la seva pròpia responsabilitat accedirà a través d'aquests hipervincles. Per la seva banda PolseraCatalana.cat tractarà en la mesura de les seves possibilitats de comprovar dites hipervincles, restringint, bloquejant o suspenent aquests botons quan atemptessin contra el principi descrit en les presents Condicions Generals.

Tornar a l'Índex...

RECLAMACIONS

Reparacions i substitucions

Les reparacions i substitucions s'ajustaran a les regles següents:

 • Seran gratuïtes per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per solucionar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, sempre i quan la causa hagi estat natural. En cap cas a causa d'un mal ús del producte o servei oferit per PolseraCatalana.cat
 • PolseraCatalana.cat respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament.
 • El consumidor i usuari ha d'informar PolseraCatalana.cat de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.

Devolucions

El consumidor i usuari disposarà d'un termini màxim de set dies hàbils per exercir el dret de desistiment. Serà la llei del lloc on s'ha lliurat el bé objecte del contracte o on s'ha de prestar el servei, la que determini els dies que han de considerar hàbils.

En cas de desistiment, les despeses d'enviament del desistiment recauran sobre el consumidor i usuari.

PolseraCatalana.cat no admetrà devolucions en les vendes de mercaderies que puguin ser reproduïdes o copiades fàcilment i amb caràcter immediat. La devolució de qualsevol mercaderia exigirà l'acord d'ambdues parts. PolseraCatalana.cat es reserva el dret d'exigir una indemnització per a compensar els possibles danys soferts per les mercaderies retornades, així com per recuperar les despeses directes ocasionades per la devolució.

PolseraCatalana.cat només acceptarà la devolució de la mercaderia si:

 • En el termini marcat a aquest efecte per la Llei, el comprador exercita el seu dret de resolució. PolseraCatalana.cat acceptarà l'exercici de l'esmentat dret única i exclusivament quan la mercaderia estigués en el mateix estat en què li va ser lliurada i llesta per a la venda, amb el seu corresponent embalatge original i quan estigués en perfecte estat, i complerts els requisits establerts en el punt que descriu el lliurament.
 • La mercaderia estigués defectuosa: Referent a això PolseraCatalana.cat al que disposa la Llei de Productes Defectuosos, procedint a substituir immediatament el producte per un altre amb idèntiques condicions i prestacions.
 • La mercaderia no li fos proporcionada en el termini que prèviament hagués indicat PolseraCatalana.cat en la seva OFERTA EN FERMA.
 • PolseraCatalana.cat procedirà igualment a retornar l'import de la mercaderia quan per causes no imputables (ja siguin directes o indirectes) a ella, es veiés impossibilitat de servir.
 • PolseraCatalana.cat acceptarà la devolució de la mercaderia quan per causes imputables a ella, el producte sol·licitat no es correspongués amb el sol·licitat pel client.

Les presents Condicions Generals es resoldran automàticament per l'extinció de la Societat PolseraCatalana.cat o per la presentació de sol·licituds de declaració de fallida (voluntària o necessària), suspensió de pagaments, concurs de creditors, cessió general de béns a favor de creditors, cessament de les activitats pròpies de la societat, petició de quitament o espera etc.

No obstant això, PolseraCatalana.cat i conforme al disposat en la citada Directiva i Llei d'Ordenació del Comerç Minorista, podrà considerar que quan els productes sol·licitats pel client fossin clarament personalitzats i realitzats conforme a les especificacions del consumidor, o altres que en el seu moment determini, no prevaldrà el citat dret de resolució ni les presents Condicions, prevalent per tant el contracte de compravenda inter parts subscrit. Aquest contracte serà emès per PolseraCatalana.cat i remès al CLIENT amb l'objecte d'acceptar


Tornar a l'Índex...


PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ

Truqui'ns al 973 24 33 39, respongui a qualsevol correu electrònic de comanda enviat per nosaltres per sol·licitar la devolució o canvi. Li donarem una adreça d'enviament.

Inclogui en l'embalatge original tots els elements rebuts (anell, capseta, certificat i factura).

Remeti el paquet a l'adreça de devolució indicada per nosaltres, incloent en el remitent el número de comanda corresponent.
Un cop rebut el paquet, procedirem a identificar i verificar l'estat dels productes retornats. Està operació pot trigar fins a 48 hores (dies laborables).

Acabada la comprovació procedirem immediatament al canvi o devolució. Si hi hagués alguna discrepància, ens posaríem en contacte amb vostè amb la mateixa urgència.

Us recomanem que envieu la devolució a través d'un transportista que li ofereixi les suficients garanties. PolseraCatalana.cat no pot fer-se responsable de les pèrdues o danys dels paquets enviats pels nostres clients.

Tornar a l'Índex...

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La totalitat dels continguts als quals s'accedeixi a través del servei prestat per PolseraCatalana.cat estan subjectes als Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de PolseraCatalana.cat o de tercers. Aquest contingut no podrà ser usat, duplicat, distribuït, venut, explotat o qualsevol altra forma amb propòsit comercial o no, sense el previ i preceptiu consentiment i per escrit el seu titular.
Igualment PolseraCatalana.cat serà responsable respecte de les marques, logotips i altres signes distintius que s'incorporin arreu del Portal i que siguin propietat de PolseraCatalana.cat, així com titular de tots els drets de Propietat Intel·lectual o Industrial o com llicenciatari dels mateixos.

Tots els continguts i parts integrants de la pàgina web PolseraCatalana.cat han estat inclosos conforme als principis de la bona fe, amb informació procedent total o parcialment de fonts externes a la pròpia entitat raó per la qual PolseraCatalana.cat no es responsabilitza en manera alguna de la inexactitud o no actualització dels continguts oferts.

Per contra tots aquells continguts procedents de fonts internes estaran degudament identificats amb el seu copyright. L'entitat es reserva el dret o facultat d'efectuar qualsevol canvi en qualsevol moment sense necessitat de previ avís. Tots els continguts inclosos en la pàgina procedents de fonts internes que duguin el seu signe identificatiu de copyright, són responsabilitat única i exclusivament de PolseraCatalana.cat.

Privacitat i Protecció de Dades Personals

PolseraCatalana.cat plenament conscienciada de l'ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent referent a això, té implantat en el si de la seva organització un sistema per preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com personals.

Per això a més de complir íntegrament tots i cadascun dels requisits amatents en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, garanteix un ús no sol legal sinó lleial de les dades personals així com un sistema adequat per exercitar els drets d'accés rectificació, cancel·lació i oposició amatents en la ja esmentada Llei Orgànica.

La contractació per part dels Usuaris dels serveis prestats en aquesta web, implicarà el consentiment exprés d'aquest, per a l'ús, tractament i cessió de dades a totes les entitats que directa i indirectament tinguin relacions professionals per a la prestació d'aquest servei o a les empreses del grup que poguessin formar-se en el seu degut moment.

PolseraCatalana.cat allotjarà totes les dades personals dels seus Usuaris en un fitxer automatitzat la finalitat és la gestió, control, prevenció i manteniment del servei a prestar.

Aquest fitxer compleix amb tots els requisits i garanties amatents en la normativa sobre Protecció de Dades. PolseraCatalana.cat recaptarà única i exclusivament les dades personals dels Usuaris, sent aquests en tot moment adequats, pertinents i no excessius. Els

Usuaris autoritzen a PolseraCatalana.cat a tractar automatitzadament les seves dades personals informant-li així mateix que pot dirigir-se al Departament de Clients de PolseraCatalana.cat per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sol·licitant per escrit al nostre Departament d'Atenció al Client.

PolseraCatalana.cat es compromet a complir la seva obligació de guarda i custòdia, a la confidencialitat i privacitat de les dades transmeses. PolseraCatalana.cat adquireix el compromís d'adoptar les mesures de seguretat imposades per la Llei de Protecció de

Dades en el nivell corresponent així com adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

Referent a això vegi Política de Privacitat del portal PolseraCatalana.cat

De conformitat amb el que disposa la política de privacitat de PolseraCatalana.cat, es fa constar que qualsevol persona podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició directament al nostre Departament d'Atenció al Client.
Tornar a l'Índex...

FUR I LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes Condicions es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Lleida.

Tornar a l'Índex...

CONTACTE

L'usuari podrà contactar amb PolseraCatalana.cat per telèfon (+34 973 24 33 39) o per correu electrònic a través del nostre Formulari de Contacte Web.

L'Usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.
Copyright © PolseraCatalana.cat. Tots els drets reservats.