Devolucions

El consumidor i usuari disposarà d'un termini màxim de set dies hàbils per exercir el dret de desistiment. Serà la llei del lloc on s'ha lliurat el bé objecte del contracte o on s'ha de prestar el servei, la que determini els dies que han de considerar hàbils.

En cas de desistiment, les despeses d'enviament del desistiment recauran sobre el consumidor i usuari.

PolseraCatalana.cat no admetrà devolucions en les vendes de mercaderies que puguin ser reproduïdes o copiades fàcilment i amb caràcter immediat. La devolució de qualsevol mercaderia exigirà l'acord d'ambdues parts. PolseraCatalana.cat es reserva el dret d'exigir una indemnització per a compensar els possibles danys soferts per les mercaderies retornades, així com per recuperar les despeses directes ocasionades per la devolució.

PolseraCatalana.cat només acceptarà la devolució de la mercaderia si:

  • En el termini marcat a aquest efecte per la Llei, el comprador exercita el seu dret de resolució. PolseraCatalana.cat acceptarà l'exercici de l'esmentat dret única i exclusivament quan la mercaderia estigués en el mateix estat en què li va ser lliurada i llesta per a la venda, amb el seu corresponent embalatge original i quan estigués en perfecte estat, i complerts els requisits establerts en el punt que descriu el lliurament.
  • La mercaderia estigués defectuosa: Referent a això PolseraCatalana.cat al que disposa la Llei de Productes Defectuosos, procedint a substituir immediatament el producte per un altre amb idèntiques condicions i prestacions.
  • La mercaderia no li fos proporcionada en el termini que prèviament hagués indicat PolseraCatalana.cat en la seva OFERTA EN FERMA.
  • PolseraCatalana.cat procedirà igualment a retornar l'import de la mercaderia quan per causes no imputables (ja siguin directes o indirectes) a ella, es veiés impossibilitat de servir.
  • PolseraCatalana.cat acceptarà la devolució de la mercaderia quan per causes imputables a ella, el producte sol·licitat no es correspongués amb el sol·licitat pel client.

Import Devolucions

El valor efectiu de la devolució sempre serà el del import de la comanda restant les despeses d'enviament. En les comandes amb enviament de franc es restarà el import de l'enviament segons el mètode seleccionat (Correus 3€, missatgeria urgent 24-48h 5€).

Les presents Condicions Generals es resoldran automàticament per l'extinció de la Societat PolseraCatalana.cat o per la presentació de sol·licituds de declaració de fallida (voluntària o necessària), suspensió de pagaments, concurs de creditors, cessió general de béns a favor de creditors, cessament de les activitats pròpies de la societat, petició de quitament o espera etc.

No obstant això, PolseraCatalana.cat i conforme al disposat en la citada Directiva i Llei d'Ordenació del Comerç Minorista, podrà considerar que quan els productes sol·licitats pel client fossin clarament personalitzats i realitzats conforme a les especificacions del consumidor, o altres que en el seu moment determini, no prevaldrà el citat dret de resolució ni les presents Condicions, prevalent per tant el contracte de compravenda inter parts subscrit. Aquest contracte serà emès per PolseraCatalana.cat i remès al CLIENT amb l'objecte d'acceptar.